THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 71 | 41 37 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 41 37
19-01-2021 48 | 48 67 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG XIÊN 2: 48X2 67
18-01-2021 28 | 49 94 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49X2 94
17-01-2021 64 | 67 98 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 67 98
16-01-2021 08 | 74 00 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG LÔ: 00
15-01-2021 38 | 42 58 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 42 58
14-01-2021 95 | 11 73 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 11 73
13-01-2021 72 | 52 59 TRÚNG SL: 72 | TRÚNG LÔ: 59
12-01-2021 79 | 61 55 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 55
11-01-2021 07 | 20 49 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG LÔ: 20
10-01-2021 60 | 53 44 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 90 | 88 15 TRÚNG SL: 90X2 | TRÚNG XIÊN 2: 88X2 15X2
08-01-2021 62 | 94 56 TRÚNG SL: 62X2 | TRÚNG LÔ: 94
07-01-2021 94 | 09 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 09 71
06-01-2021 19 | 53 26 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG LÔ: 53
05-01-2021 97 | 17 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 96