THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
20-01-2021 35 | 11 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
19-01-2021 76 | 17 16 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 16
18-01-2021 49 | 69 94 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG ST: 69 94
17-01-2021 95 | 43 37 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG LÔ: 43
16-01-2021 46 | 68 46 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 68X2 46
15-01-2021 75 | 80 22 TRƯỢT | TRÚNG ST: 80 22
14-01-2021 39 | 20 08 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08
13-01-2021 69 | 35 86 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG ST: 35 86
12-01-2021 93 | 63 16 TRƯỢT | TRÚNG ST: 63 16
11-01-2021 18 | 13 44 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 44
10-01-2021 46 | 72 64 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 72 64
09-01-2021 64 | 10 00 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG LÔ: 00
08-01-2021 16 | 62 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62X2 06
07-01-2021 54 | 62 18 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 62X2 18
06-01-2021 12 | 46 27 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG ST: 46 27
05-01-2021 76 | 23 36 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG ST: 23 36