THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
21-01-2021 30 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2021 44 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 38 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG SL: 38
18-01-2021 59 | 38 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG SL: 38X2
17-01-2021 85 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
16-01-2021 36 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 85 | 18 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 38 | 95 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 69 | 81 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 92 | 79 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 06 | 16 TRÚNG LÔ: 06 | TRƯỢT
10-01-2021 46 | 60 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
09-01-2021 64 | 80 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
08-01-2021 27 | 52 TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG SL: 52
07-01-2021 54 | 85 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
06-01-2021 01 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2