THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-01-2021
21-01-2021 331 | 24 TRÚNG 3C: 331 | TRÚNG SL: 24X2
20-01-2021 546 | 71 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 676 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2021 548 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
17-01-2021 096 | 63 TRƯỢT | TRÚNG SL: 63
16-01-2021 047 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 295 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 328 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 769 | 71 TRÚNG 3C: 769 | TRÚNG SL: 71X2
12-01-2021 591 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 507 | 07 TRÚNG 3C: 507 | TRÚNG SL: 07X2
10-01-2021 146 | 80 TRÚNG 3C: 146 | TRƯỢT
09-01-2021 064 | 91 TRÚNG 3C: 064 | TRƯỢT
08-01-2021 726 | 52 TRÚNG 3C: 726 | TRÚNG SL: 52
07-01-2021 855 | 84 TRƯỢT | TRÚNG SL: 84X2
06-01-2021 402 | 18 TRÚNG 3C: 402 | TRƯỢT